สนง.แรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

สนง.แรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 พันธกิจ :

 • การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 • คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ :

 • การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 • การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 • การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
 • การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ

 ที่อยู  ชั้น4   ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0-7353-2103-4 สื่อสาร มท. 76051 โทรสาร 0-7353-2104

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.