สนง.จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

สนง.จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
  2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
  3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
  4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
  5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

ที่อยู่  ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์ 073 532 105