สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา

สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ
       1.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
       2.สร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
       3.พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
       4.สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในทุกภาคส่วน
       5.ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ
       6.เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม

ที่อยู่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 ลำภู นราธิวาส 96000
โทร   073 - 532101,073 - 532101
เว็บไซต์  http://narathiwat.labour.go.th/2018/