สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานในสังกัด

เขียนโดย มริสา ยะปา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

ภารกิจหน้าที่
การประกันสังคมเป็นวิธีการหนึ่งที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน
โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักประกันและคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต แม้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องขาดแคลนรายได้ ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข  
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (1989) ได้กำหนดหลักการของการประกันสังคม ของการประกันสังคม ไว้ดังนี้
    1.การประกันสังคมจะมีการบริหารทางการเงินโดยวิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ซึ่งโดยปกติมักมาจาก การสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้รัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบหรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ก็ได้
    2.การเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันสังคมนั้นจะเป็นลักษณะของการบังคับซึ่งมีข้อยกเว้นน้อย
    3.เงินสมทบที่จ่ายมานั้นจะจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ ซึ่งต้องนำไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด และนำไปใช้ในการบริหาร
    4.ส่วนเกินของเงินสมทบจะนำไปลงทุนเพื่อให้กองทุนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    5.สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนขึ้นอยู่กับการได้จ่ายเงินสมทบ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบความจำเป็น หรือการตรวจสอบรายได้แต่อย่างใด
    6.อัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทนจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกันตน
    7.การประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน   
โดยทั่วไปจะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจากนายจ้างแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจมีรัฐช่วยจ่ายเงินอุดหนุน
การประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตาย
หลักประกันประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.เป็น ระบบของการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสำคัญแก่บุคคลที่ทำงานมีรายได้และ อยู่ในระบบแรงงานก่อนและจะขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ทำงานที่มีรายได้นอกระบบ การจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ
    2.เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุนซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกว่า ผู้ประกันตนเท่านั้น
    3.การ เก็บเงินสมทบ ซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจากบุคคลที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ความสำเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือเป้าหมายหลักที่จะทำให้การประกันสังคมสามารถครอบคลุมทุกตัวบุคคลของ ประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต
อนุสัญญาที่ 102 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ กำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของการประกันสังคมไว้ 9 ประการ คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์ครอบครัว กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน การดูแลผู้ที่ขาดการอุปการะ และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
สำหรับประเทศไทยได้จัดการดำเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ที่อยู่ 227 ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล ลำภู อำเภอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์ 073 532 334
Face book  www.sso.go.th/narathiwat

 

 

 

เขียนโดย มริสา ยะปา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
 2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
 3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
 4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
 5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

ที่อยู่  ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์ 073 532 105
เขียนโดย มริสา ยะปา

สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ
       1.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
       2.สร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
       3.พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
       4.สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในทุกภาคส่วน
       5.ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ
       6.เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม

ที่อยู่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 ลำภู นราธิวาส 96000
โทร   073 - 532101,073 - 532101
เว็บไซต์  http://narathiwat.labour.go.th/2018/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนโดย มริสา ยะปา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 พันธกิจ :

 • การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 • คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ :

 • การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 • การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 • การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
 • การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ

 ที่อยู  ชั้น4   ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0-7353-2103-4 สื่อสาร มท. 76051 โทรสาร 0-7353-2104

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เขียนโดย มริสา ยะปา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ที่อยู่  231/4 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-532128
เว็บไซต์ www.dsd.go.th/narathiwat

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ
       1.ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
       2.พัฒนาระบบรับรองมาตรฐายฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
       3.พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
       4.พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี