สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ที่อยู่  231/4 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-532128
เว็บไซต์ www.dsd.go.th/narathiwat

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ
       1.ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
       2.พัฒนาระบบรับรองมาตรฐายฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
       3.พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
       4.พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี