ประชุมประจำเดือนศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ครั้งที่ ๔/๖๓

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข่าว สนง.แรงงาน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ๖๒ ของศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน โดยมีนางสาวพิมผกา  เหมือนมาตย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดการประชุม และแจ้งเรื่องที่ประชุมทราบ ในการนี้ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้รับทราบและแจ้งเรื่องให้ประธานทราบตามระเบียบวาระที่ได้จัดทำในการประชุม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส