ครม. เปิดพื้นที่ให้กระทรวงแรงงาน นำบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำเสนอการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข่าว สนง.แรงงาน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ครม. เปิดพื้นที่ให้กระทรวงแรงงาน นำบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำเสนอการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

  

  

ครม. เปิดพื้นที่ให้กระทรวงแรงงาน นำบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำเสนอการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่
-
สืบเนื่องจาก รศ.ด.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานสู่พื้นที่ชุมชุม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตำบลลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจให้กับชมรมกลุ่มผู้สูงอายุหัวใจยังสู้ (ทำดอกไม้จันท์) จัดตั้งเป็นชมรมในการสร้างอาชีพ ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม การทำดอกไม้จันท์และการผูกผ้าในพิธีต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่
-
จากการลงพื้นที่ของ รศ.ด.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เห็นถึงกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับการส่งเสริมจากบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ เกิดการพัฒนา สร้างอาชีพ และต่อยอด สามารถทำให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพฯลฯ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
-
และในวันนี้ 7 มกราคม 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้นำเสนอให้กับผู้บริหารในระดับสูงถึงผลการดำเนินงานของบัณฑิตแรงงาน ให้กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการเยี่ยมชมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบัณฑิตแรงงาน และผู้แทนกลุ่มอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นางสาวอะมีเนาะ มะแซ ประธานกลุ่มย่านลิเภา ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายตีพะลี อะตะบู ตัวแทนกลุ่มทำกริซ (รามันห์)อ.รามัน จ.ยะลา นางเจะปูรอ บินหะมะ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส และนายอานัส วันนิ ตัวแทนกลุ่มอาชีพกรงนก ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม และให้การต้อนรับในครั้งนี้
-
ด้าน นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา ได้เปิดเผยว่า บัณฑิตแรงงาน เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีที่ว่างงานและสมัครใจจะทำงานให้กระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 135 คน จังหวัดยะลา 76 คน นราธิวาส 111 คน และจังหวัดสงขลา ได้รับเงินเดือน 1,5000 บาท เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 33 (ลูกจ้างสถานประกอบกิจการ และพนักงานเอกชน) มีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีบทบาทหน้าที่ 4 ด้าน คือด้านข้อมูล ด้านแรงงาน ด้านความมั่นคง และด้านความยั่งยืน

-
แรงงานจังหวัดยะลา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โดยบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอรามัน ได้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน และประสานการขับเคลื่อนนำบริการตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงสู่พื้นที่ตำบล หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม มีความปลอดภัยในการทำงานและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น โดยกลุ่มการทำกริชรามัน และว่าวบูลัน เป็นตัวอย่างกลุ่มที่สำรวจพบว่า มีผู้สูงอายุที่มีทักษะพิเศษและเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รวมกลุ่ม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพจากของหน่วยงานภาครัฐจัดตั้งกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันกลุ่มทำกริชรามันมีรายได้กลุ่มจากการจำหน่าย เฉลี่ยจำนวน 10,000-12,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มทำของที่ระลึกวาบูลัน มีรายได้กลุ่มจากการจำหน่าย เฉลี่ยจำนวน 18,000-20,000 บาทต่อเดือน โดยช่องทางการจำหน่ายตามออร์เดอร์ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประจำของกลุ่ม ออเดอร์จากการประขาสัมพันธ์การออกบูธเทศกาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดและนอกพื้นที่ และออเดอร์จากการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์สอดคล้องกับนโยบาย ที่ต้องการการสร้างความเข้มแข็งของแรงงานและขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

https://is.gd/SiK18t