ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

จ่ายเพียง 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบได้?

กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมในฐานะที่ดูแลสิทธิประโยชน์และคุ้มครองลูกจ้าง แม้ว่าจะออกจากงานไปแล้ว ซึ่งเราจะเรียกลูกจ้างกลุ่มนี้ว่า “ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39”

?สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ได้นั้น จะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนภาคบังคับที่ทำงานในสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

หากได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 6 กรณี คือ
1. กรณีเจ็บป่วย 
2. ทุพพลภาพ 
3. คลอดบุตร 
4. สงเคราะห์บุตร 
5. ชราภาพ (บำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ) 
6. เสียชีวิต

โดยผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน โดยสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้ ??

1. จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต
2. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7 - Eleven) ที่ทำการไปรษณีย์ เซ็นเพย์ บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส 
3. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ

?วิธีการสมัคร ทำได้ง่าย ๆ เพียงนำบัตรประชาชนใบเดียวไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่สะดวก

สำหรับข้อแนะนำเมื่อท่านได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว ควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน หมดโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากภาครัฐ

?ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน☎️ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

 

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

เปิดรับสมัครจิตอาสาใหม่ ทั่วประเทศ 15 - 20 ก.ค.นี้

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคร่วมทำงานถวายใต้เบื้องพระยุคลบาท ด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ (ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ) พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 - 20 ก.ค. 2562 (ในเวลาราชการ) ดังนี้

1. ส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเฉพาะในเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัด สมัครได้ที่ สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง (สำหรับอำเภออื่น ๆ ของแต่ละจังหวัด จะกำหนดเวลาการรับสมัครและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

2. กรุงเทพมหานคร กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

?คุณสมบัติของผู้สมัคร

บุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป มีบัตรประประตัวประชาชนแบบ Smart Card และมีภูมิลำเนาเดียวกับสถานที่รับสมัคร

สำหรับการกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่าน แอพพลิเคชัน? ประชาชนจิตอาสา

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์☎️
0 2163 4640 และ 0 2163 4670