Office Of Labour

Office Of Labour

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

อาคารศูนย์แรงงานกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 073 523 104

http://narathiwat.mol.go.th/

ภารกิจ

1.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน

2.รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาฯ

3.ประสานงานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในพื้นที่ ดังนี้

 -โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ มี 2 กิจกรรม คือ จ้างงานเร่งด่วนและฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ

 -โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ

 -โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน

 -โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ รวมแรงงานผู้สูงอายุและแรงงานผู้พิการ

 -โครงการศูนย์แรงงานเคลื่อนที่