Department Of Employment

Department Of Employment

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 073 532 105

https://www.doe.go.th/prd/narathiwat

ภารกิจ

1.ให้บริการจัดหางานในประเทศ

2.บริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ

3.การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

4.การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

5.การคุ้มครองคนหางาน