Social Security Office

Social Security Office

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ 227 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 073 512 285

Website: http://www.sso.go.th/narathiwat/

ภารกิจ 

         ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับ ม.40 ดังรูป