Department Of Labour Protection and Welfare

Department Of Labour Protection and Welfare

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

 

สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 073 532 101

website: www.http://narathiwat.labour.go.th/2018/

ภารกิจ

1.ด้านคุ้มครองแรงงาน

   คุ้มครองแรงงานในระบบ

    - เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านเเรงงาน ซึ่งจะใช้กฎหมาย 

    - การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายแรงงานในการจ้างลูกจ้าง

    - การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

    - ตรวจแรงงานทั่วไป เช่น สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน กำกับดูแลให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายฯ และจะคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชย์อย่างเป็นธรรม

   คุ้มครองแรงงานนอกระบบ จะส่งเสริมและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

2.ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.ด้านแรงงานสัมพันธ์ จะเน้นแบบหุ้นส่วน นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันเป็นหุ้นส่วนการทำงาน

4.ด้านสวัสดิการแรงงาน

5.ด้านมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ