News

News

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส หลักสุตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (technology 4.0) ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส โดยมีบัณฑิตแรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26 คน จาก 13 อำเภอในจังหวัดนราฺธิวาส

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส รับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2