ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

เขียนโดย ซูฮาดา บินแม

 

โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งหรือ   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)