ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

#การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

☑️ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน หรือรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบกิจการให้มากยิ่งขึ้น

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

? #กระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ!
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว บัตรหมดอายุก่อน 31 มีนาคม 63 และตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 มิถุนายน 63
#นายจ้างต้องรีบมา!! ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 63
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามแนวทางการบริหารจัดการ
การทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
▶️ กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการดำเนินการด้วยตนเอง
▶️ กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มอบหมายให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศดำเนินการแทน

 
เขียนโดย สูฮายณี อาแว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์