ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

วันที่ 9 พ.ค.62  เวลา 10.00   น.  นายบุญลอย  เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแรงงานนอกระบบ  (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) จังหวัดนราธิวาส  ประจำปีงบประมาณ 2562  กิจกรรมช่างเฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม พร้อมด้วยน.ส.บูไฮซะห์  มาหะ  บัณฑิตประจำสำนักงาน  ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค.62 ผู้เข้าร่วม 16 คน ณ บ้านศาลาเชือก ม 6 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

หมวด:

เมื่อล่าสุดวันที่ 5 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นสำคัญคือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิม 

• กรณีเลิกจ้าง  

 
          เพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน โดยจะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้างในวันทำงาน ทำให้ปัจจุบันหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง เป็นดังนี้   
 

          1. ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 30 วัน   
          2. ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 90 วัน   
          3. ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 180 วัน  
          4. ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 240 วัน   
          5. ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 300 วัน   

          6. ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วัน  
 
          สำหรับเงินชดเชยเลิกจ้าง นายจ้างจะจ่ายให้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิด หรือไม่ได้ลาออกเองโดยสมัครใจ  
นอกจากนี้ เมื่อมีการเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานในวันหยุด, ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกจ้าง 

• กรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าตอบแทน  
 
          ครอบคลุมทั้งกรณีนายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงิน, ไม่จ่ายเงินกรณีเลิกสัญญาจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า, ไม่จ่ายค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาในวันหยุด หรือเงินชดเชยกรณีหยุดกิจการ กำหนดให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยให้ลูกจ้างจำนวน 15% ต่อปีตามระยะเวลาที่ผิดนัด