ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

 

บัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแรงงานนอกระบบและเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่  7-9 กรกฎาคม  2562  ณ ล่องแก่งชมดาว  อำเภอป่าพยอม  จังหวัดพัทลุง