ศูนย์แรงงานอำเภอแว้ง

ถ.ราษฏร์บำรุง ต.แว้ง
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

ศูนย์แรงงานอำเภอแว้ง

|
เขียนโดย นาถยา มฤครัตน์
หมวด:

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอแว้งลงพื้นที่สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2562 ในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอแว้ง

|
เขียนโดย นาถยา มฤครัตน์
หมวด:

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอแว้งได้ลงพืนที่เยี่ยมกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ของพื้นที่ ต.โละจูด อ. แว้ง จ.นราธิวาส ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย ม.4 ต.โละจูด เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมของกลุ่ม

 

|
เขียนโดย นาถยา มฤครัตน์
หมวด:

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส รับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

|
เขียนโดย ไซนะ มะสาแม
หมวด:

เมื่อวันที่ 19 -22  กุมภาพันธ์ 2562สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0