หน้าแรก

หน้าแรก

รัฐบาลมาเลเซีย ให้โอกาสชาวต่างชาติที่ทำงานผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทาง ภายใต้โครงการ Back For Good (B4G) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
◑ กระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย โดยกรมตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินโครงการส่งชาวต่างชาติผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทาง หรือโครงการ Back For Good (B4G) เพื่อให้โอกาสชาวต่างชาติที่กระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการเข้าเมืองเดินทางกลับประเทศต้นทางด้วยความสมัครใจ และตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด ทั้งนี้ ความผิดของชาวต่างชาติผิดกฎหมายจะครอบคลุมกรณีการอยู่เกินกำหนด และกรณีไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกจ้างชายและหญิงต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
 ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน นายจ้างจะต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดให้ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง
 ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างไม่ว่านายจ้างและลูกจ้างนั้นจะมีสัญชาติ ศาสนาหรือเพศใด
 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้คุมคนงาน หรือตรวจงาน กระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

 

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ หรือเป็นคุณครู กับโครงการเพชรในตม ปี 2563

โครงการเพชรในตม เป็นโครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครู จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ