หน้าแรก

หน้าแรก

 

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ หรือเป็นคุณครู กับโครงการเพชรในตม ปี 2563

โครงการเพชรในตม เป็นโครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครู จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบตรงเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กินอยู่ฟรี เรียนฟรี จบแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1.บิดา/มารดา และผู้สมัครมีสัญชาติไทย

2.บิดามารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือเป็นบุร/ธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่และทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี

3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

4.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563

6.มีผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รายละเอียดติดตามได้ที่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ได้ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ บัณฑิตแรงงาน ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ มิตรไมตรีที่ดีต่อกันในการร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม ยะลาสเตเดียม จังหวัดยะลา

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์  อภิวันทนากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563