หน้าแรก

หน้าแรก

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำกลุ่มแรงงานนอกระบบและเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจากแรงงานจังหวัดนราธิวาสนายบุญลอย  เขียดนิล ประธานพิธีเปิดโครงการฯ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายอูไบดี  สาและ ประธานบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนราธิวาส (นายบุญลอย  เขียดนิล) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนภารกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ประธานพิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE