หน้าแรก

หน้าแรก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายกูไซพูดีน  อาแด ประธานศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ  ได้รับมอบหมายจาก แรงงานจังหวัดนราธิวาส (นายบุญลอย  เขียดนิล) 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย 2562 เวลา 13.00น. ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ โดยนางสาวดารูณี ดอเลาะ  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตะปอเบาะ ได้ประสานกับทายาทผู้เสียชีวิต