ประชุมประจำเดือนศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ครั้งที่ 2/2563

สนง.แรงงาน.นธ."

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายกูไซพูดีน  อาแด ประธานศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ  ได้รับมอบหมายจาก แรงงานจังหวัดนราธิวาส (นายบุญลอย  เขียดนิล) 

จัดประชุมศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการชี้แจงภารกิจ หลักการปฎิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติงานให้ยึดตามนโยบายที่กระทรวงแรงงานได้มอบหมาย ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส