ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ