ข้อควรระวังการจ้างแรงงานเด็กทำงาน

สนง.แรงงาน.นธ."

⚠️ ข้อควรระวังในการจ้างแรงงานเด็กทำงาน ⚠️
 ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง
 กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง
นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน
#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506