ครม.เปิดพื้นที่ให้กระทรวงแรงงาน นำบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำเสนอการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

สนง.แรงงาน.นธ."

ครม.เปิดพื้นที่ให้กระทรวงแรงงาน นำบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำเสนอการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

-สืบเนื่องจาก รศ.ด.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานสู่พื้นที่ชุมชุม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตำบลลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจให้กับชมรมกลุ่มผู้สูงอายุหัวใจยังสู้ (ทำดอกไม้จันท์) จัดตั้งเป็นชมรมในการสร้างอาชีพ ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม การทำดอกไม้จันท์และการผูกผ้าในพิธีต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

-จากการลงพื้นที่ของ รศ.ด.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เห็นถึงกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับการส่งเสริมจากบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ เกิดการพัฒนา สร้างอาชีพ และต่อยอด สามารถทำให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพฯลฯ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
-และในวันนี้ 7 มกราคม 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้นำเสนอให้กับผู้บริหารในระดับสูงถึงผลการดำเนินงานของบัณฑิตแรงงาน ให้กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการเยี่ยมชมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบัณฑิตแรงงาน และผู้แทนกลุ่มอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นางสาวอะมีเนาะ มะแซ ประธานกลุ่มย่านลิเภา ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายตีพะลี อะตะบู ตัวแทนกลุ่มทำกริซ (รามันห์)อ.รามัน จ.ยะลา นางเจะปูรอ บินหะมะ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส และนายอานัส วันนิ ตัวแทนกลุ่มอาชีพกรงนก ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม และให้การต้อนรับในครั้งนี้